Pracownicy Poradni

Opcje czcionki
 
 
 
DYREKTOR
mgr Aleksandra Ruducha

LOGOPEDA-PEDAGOG
mgr Alicja Mazurczak
mgr Ewa Rożek
mgr Aniela Ambrożewicz

PEDAGOG
mgr Aurelia Binkowska
mgr Paulina Kołakowska
mgr Justyna Mikołajczak
mgr Laura Litkowska-Mały

PSYCHOLOG
mgr Tamara Matuszkiewicz
mgr Anna Fąs
mgr Justyna Michałowska
mgr Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak


Współpracujemy z lekarzem pediatrą.

Pracownicy Poradni to również zespół administracyjno-biurowy i obsługa:

Anna Gołaszewska
Krystyna Duszyńska
Justyna Dworczak
 Katarzyna Kosicka
 
 
 
 
 
 
 
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
 
mgr Aleksandra Ruducha - dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na UAM w Poznaniu oraz Doradztwo Zawodowe na Uniwersytecie Zielonogórskim. Najważniejsze kursy i szkolenia: Terapia Pedagogiczna - PTD w Gdańsku, EEG BIOFEEDBACK - I stopień, Certyfikat MEN - Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, I i II stopień Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, liczne szkolenia dotyczące pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
W Poradni pracuje od 1998 r., na stanowisku dyrektora od 2006 r.
Zajmuje się w Poradni terapią dzieci ryzyka dysleksji, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, doradztwem zawodowym, terapią EEG BIOFEEDBACK, diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami zdrowotnymi. Koordynuje pracą zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
PSYCHOLODZY
 
 
mgr Anna Fąs - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu: specjalność psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studium Bazowe procedury pomocy psychologicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m. in. w zakresie dysleksji, rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajmuje się oceną rozwoju i pomocą psychologiczną dla dzieci z trudnościami w nauce i z zaburzeniami emocjonalnymi, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju dzieci i wspierania procesów wychowawczych w rodzinie.
 
 
mgr Tamara Matuszkiewicz -psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rehabilitacji i Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Psychologii w Zarządzaniu i Marketingu na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a także liczne formy doskonalenia zawodowego z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zaburzeniami emocjonalnymi, udziela również pomocy psychologicznej oraz wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 
mgr Justyna Michałowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, pedagogiczne studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalizacja Kompetencji Nauczyciela. Uczestniczyła w zajęciach Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Najważniejsze kursy i szkolenia: kurs kwalifikacyjny:"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", "Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych", "Mediacje w oświacie", "Wspomaganie nauczycieli edukacji przedszkolnej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", szkolenie dla "Liderów profilaktyki agresji i przemocy", a także liczne kursy z zakresu pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania oraz jego rodziną. Jest liderem profilaktyki agresji i przemocy, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tej dziedzinie. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy psychologicznej. W Poradni prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych i rodzinnych. Prowadzi spotkania i udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, zachowania i wychowawczymi. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych. Zajmuje się również wspieraniem rozwoju małego dziecka i pracą z jego rodziną. W obszarze jej szczególnych zainteresowań mieści się praca z dzieckiem ze spectrum autyzmu, zajmuje się diagnozowaniem autyzmu, a także terapią dzieci z autyzmem.
 

mgr Katarzyna Wawrzecka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek psychologia oraz Studium Pedagogiczne przy Instutucie Psychologii UAM. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, swoją pracę poddaje regularnej superwizji przygotowując się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzi w Poradni psychoterapię indywidualną młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, diagnozę psychologiczną. Udziela konsultacji dla rodziców w zakresie problemów emocjonalnych oraz wychowawczych.

 

 

 
 
PEDAGODZY
 
  
mgr Aurelia Binkowska - pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i doradztwa zawodowego, a także wiele różnych form doskonalenia zawodowego w szczególności w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. W Poradni pracuje od 2005 roku, zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych. Podejmuje działania wspierające rozwój dzieci zdolnych, a także inicjatywy w zakresie doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz szkolnych doradców zawodowych.
 
mgr Paulina Kołakowska - pedagog, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz w zakresie Surdopedagogiki, kurs kwalifikacyjny - terapia pedagogiczna. Aktywny terapeuta EEG BIOFEEDBACK - stopień I. Stale doskonali swoje umiejętności dotyczące pracy z dzieckiem podczas licznych kursów, warsztatów, konferencji i seminariów.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją rozwojową i dyskalkulią. Jako surdopedagog diagnozuje i terapeutyzuje dzieci z wadą słuchu oraz z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym. Udziela porad i konsutacji, prowadzi spotkania z rodzicami i nauczycielami dotyczące m. in. problematyki wad słuchu. Jest współautorką programu "Widzę, słyszę, mówię" - corocznie prowadzi badania przesiewowe wzroku i słuchu wśród dzieci przedszkolnych z powiatu śremskiego. 
 
mgr Justyna Mikołajczak - pedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka pedagogiki na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z problemami w nauce. Prowadzi terapię grupową dla dzieci i młodzieży dyslektycznych i zagrożonych dysleksją rozwojową. Zajmuje się także terapią indywidualną dzieci niepełnosprawnych, organizuje zajęcia grupowe dla tych dzieci oraz dla ich rodziców. Prowadzi warsztaty dla uczniów dotyczące metod efektywnego uczenia się, komunikacji społecznej oraz metod radzenia sobie ze stresem.
 
 
 
LOGOPEDZI
 
 
mgr Alicja Mazurczak - pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UAM w Poznaniu w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplowe - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, studia podyplowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoji Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzen mowy oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Koordynuje pracą Zespołu Logopedów Powiatu Śremskiego.
 
 
mgr Ewa Rożek - neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: Logopedii - Poznańska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Neurologopedii - Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji. Prowadzi terapię grupową - logorytmikę dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy wynikającymi z uszkodzeń neurologicznych. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
mgr Aniela Ambrożewicz - pedagog, logopeda, surdopedagog, nauczyciel mianowany. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Logopedii - Wydział Studiów Edukacyjnych i Pedagogiki Specjalnej na UAM, studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, kurs kwalifikacyjny - Surdopedagogika, kurs języka migowego I stopnia. Przez wiele lat pracownik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Swoje doświadczenie w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub zaopatrzonym w implant ślimakowy wykorzystuje w Poradni, gdzie od 2009 roku prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W pracy logopedycznej opiera się na założeniach wielu metod edukacyjnych, łącząc ćwiczenia poprawności artykulacyjnej z nabywaniem umiejętności czytania oraz rozwijaniem innych kompetencji językowych. Zajmuje się również wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
 

 

 

 

Adres Poradni

adres_linia
Poradnia Psycholog.-Pedagogiczna
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czynny:
poniedziałek i środa 7:30-17:00
czwartek i piątek 7:30-15:30

banner_1

banner_white

linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie