Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Formy pomocy

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

Proponujemy:

DIAGNOZĘ

 • trudności szkolnych dzieci i młodzieży
 • zaburzeń mowy dzieci i młodzieży
 • zaburzeń w zachowaniu i trudności wychowawczych
 • predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu i szkoły

 

TERAPIĘ GRUPOWĄ

 • muzykoterapia
 • relaksacja
 • zajęcia plastyczne
 • integracja klasy
 • doskonalenie technik uczenia się
 • treningi pamięci
 • warsztaty zawodoznawcze
 • rozwój osobowoćci

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

 • logopedyczną
 • pedagogiczną
 • psychologiczną

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNA DIAGNOZA ZABURZEŃ I DYSHARMONII ROZWOJOWYCH - PLATFORMA DO BADAŃ ZMYSŁÓW

TERAPIĘ RODZIN

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną zgodnie z potrzebami środowiska
 • prowadzimy różne formy pracy z grupą metodami warsztatowymi, m.in. Klub Dyskusyjny dla Nauczycieli, Klub Dyskusyjny dla Rodziców, Grupa Wsparcia dla Logopedów i Grupa Konsultacyjno-szkoleniowa dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych
 • zajmujemy się profilaktyką zachowań problemowych

 

OPINIOWANIE

Wydajemy opinie w sprawach:

 • przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego
 • pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • objęcia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwoćci wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnoćciami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
 • innych określonych w odrębnych przepisach

 

ORZEKANIE

 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ze względu na stan zdrowia
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Proponujemy: DIAGNOZĘ trudności szkolnych dzieci i młodzieży zaburzeń mowy dzieci i młodzieży zaburzeń w zachowaniu i trudności wychowawczych predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu i szkoły   TERAPIĘ GRUPOWĄ muzykoterapia relaksacja zajęcia plastyczne integracja klasy doskonalenie technik uczenia się treningi pamięci warsztaty zawodoznawcze rozwój osobowoćci TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ logopedyczną pedagogiczną psychologiczną   WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA WCZESNA DIAGNOZA ZABURZEŃ I DYSHARMONII ROZWOJOWYCH - PLATFORMA DO BADAŃ ZMYSŁÓW TERAPIĘ RODZIN DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną zgodnie z potrzebami środowiska prowadzimy różne formy pracy z grupą metodami warsztatowymi, m.in. Klub Dyskusyjny dla Nauczycieli, Klub Dyskusyjny dla Rodziców, Grupa Wsparcia dla Logopedów i Grupa Konsultacyjno-szkoleniowa dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych zajmujemy się profilaktyką zachowań problemowych   OPINIOWANIE Wydajemy opinie w sprawach: przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie objęcia nauką w klasie terapeutycznej dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwoćci wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnoćciami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta innych określonych w odrębnych przepisach   ORZEKANIE indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ze względu na stan zdrowia kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor