Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie   Kliknij, aby usłyszeć tekst! Welcome to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Śremie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opcje czcionki. Lektor na końcu artykułu.

 

 

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania podejmowane w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

W Naszej Poradni Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka funkcjonuje od września 2006 roku. Zespół ten tworzą osoby mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i/lub studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu:
  • stymulowanie poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego rozwoju dziecka
  • pomoc rodzicom w nabywaniu umiejętności niezbędnych w pracy z dzieckiem
  • udzielanie wsparcia rodzicom i rodzinie dziecka w radzeniu sobie z niepełnosprawnością dziecka

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.02.2009 r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz. 133).

Rodzic, który zaniepokojony jest przebiegiem rozwoju swojego dziecka może zwrócić się do Poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy. Po wykonaniu niezbędnych badań i omówieniu z rodzicami ich wyników możliwe jest (w przypadku wykrycia u dziecka niepelnosprawności) wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Specjaliści wchodzący w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, powołani do pracy z danym dzieckiem i jego rodziną, opracowują i realizują indywidualny program wczesnego wspomagania, dokonują oceny skuteczności prowadzonej terapii i udzielają wskazówek dotyczących bieżących potrzeb rozwojowych dziecka. Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzimy je indywidualnie, podejmowane są także próby pracy w małych grupach. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego dla rodziny dziecka niepełnosprawnego - w warunkach indywidualnego kontaktu z psychologiem lub w ramach grupy wsparcia dla rodziców.Pomoc udzielana dziecku i jego rodzinie na terenie Naszej placówki jest bezpłatna.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści:

mgr Anna Fąs
mgr Tamara Matuszkiewicz
mgr Justyna Mikołajczak
mgr Alicja Mazurczak
mgr Laura Litkowska-Mały
mgr Paulina Kołakowska
mgr Agnieszka Piróg
pracą Zespołu koordynuje mgr Aurelia Binkowska - dyrektor PPP

 

Adres Poradni

adres_linia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (61) 283 48 64
http://www.poradniasrem.cop.pl
e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl
Sekretariat czynny:
poniedziałek, czwartek 7:30-17:00
wtorek, środa, piątek 7:30-15:30
linki
 
oskkominisrerstwokuratoeiumckepowiatoke
linianie
uniaW naszej Poradni korzystamy ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniabip
edukacyjnego zakupionego ze środków finansowych z EFS oraz publicznych środków krajowych.
 
linianie
 
Kliknij, aby usłyszeć tekst! Lektor